โลโก้เว็บไซต์ 25-12-61ถอดบทเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

25-12-61ถอดบทเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมการถอดบทเรียนจากการทำงาน สรรค์สร้างขบวนกระทง
         รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาจากกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา