โลโก้เว็บไซต์ ออกแบบเครื่องเรือน ศึกษาดูงานอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบเครื่องเรือน ศึกษาดูงานอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา



ออกแบบเครื่องเรือน ศึกษาดูงานอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
อาจารย์พิพัฒน์  ปัญญา อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นำนักศึกษาสาขาออกแบบเครื่องเรือน ชั้นปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา