โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา