โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดสัมมนากฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดสัมมนากฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดสัมมนากฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย” ระหว่างวันท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา