โลโก้เว็บไซต์ วิศวะอาสาพัฒนาชนบท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวะอาสาพัฒนาชนบท

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาเครื่องกล มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสาบูรณาการความรู้จากการเรียนสู่การปฏิบัติจริง มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ให้น้องๆนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลดีขึ้น
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "วิศวะอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 (ย้อนหลัง)"  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านสะมอจาล่าง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา