โลโก้เว็บไซต์ 01-02-62 จิตอาสา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

01-02-62 จิตอาสา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาชาวมทร.ล้านนา ร่วมแรงจิตอาสา พัฒนาคูเมืองโบราณ คืนน้ำใสให้เวียงเจ็ดลิน
             วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสา คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน เพื่อร่วมกันพัฒนาคูน้ำเว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา