โลโก้เว็บไซต์ smart BIM 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

smart BIM 2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิศวกรรมโยธาจัดกิจกรรม smart BIM เรียนรู้การสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคาร
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงด้านเทคโนโลยีแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อการก่อสร้าง Smart BIM 2019 โดยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา