โลโก้เว็บไซต์ 12-02-62 รับรองปริญญา คอบ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

12-02-62 รับรองปริญญา คอบ 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองปริญญา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินสภาพจริงเพื่อขอรับรองปริญญาทางการศึกษา หล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา