โลโก้เว็บไซต์ 14-02-62หารือร่วม สพม34  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

14-02-62หารือร่วม สพม34

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาของเด็กระดับมัธยมศึกษา
วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับนายสิทธิชัย มูลเขียนผู้อำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา