โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนำนักศึกษาลงพื้นที่ให้ความรู้ระบบไฟฟ้าแบบผสมพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง
อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมงานขยายผลการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูงเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าแบบผสมใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา