โลโก้เว็บไซต์ 20-02-62 อบรมฟิสิกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20-02-62 อบรมฟิสิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิทยาศาสตร์ เสริมทักษะฟิสิกส์ ปูพื้นความรู้ด้านกลศาสตร์และไฟฟ้า ให้นักเรียนมัธยมฯ
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนตัวป้อนกลุ่มเป้าหมาย ระดับมัธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา