โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสี วิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กีฬาสี วิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา