โลโก้เว็บไซต์ 27-02-62 บรรยายโดย ปปช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

27-02-62 บรรยายโดย ปปช

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาเสริมความรู้แก่นักศึกษาส่งเสริมค่านิยมสุจริตต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา