โลโก้เว็บไซต์ เสริมความรู้แก่นักศึกษาส่งเสริมค่านิยมสุจริตต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เสริมความรู้แก่นักศึกษาส่งเสริมค่านิยมสุจริตต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เสริมความรู้แก่นักศึกษาส่งเสริมค่านิยมสุจริตต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” ต่อเนื่องจากเดิม โดยวิทยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา