โลโก้เว็บไซต์ 08-03-62 BALA Exhibition 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

08-03-62 BALA Exhibition 2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาBALA Exhibition 2019 เปิดบ้านแสดงผลงานสู่ระดับนานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา จัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับนานาชาติ (BALA Exhibition 2019)  โดยได้รับเก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา