โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนาเปิดตัวโครงการ Start Up | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนาเปิดตัวโครงการ Start Up

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลล้านนาเปิดตัวโครงการ Start Up ยกระดับผู้ประกอบการกลุ่ม SME คาดเกิดธุรกิจใหม่ หนุนเศรษฐกิจประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา