โลโก้เว็บไซต์ RMTC2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMTC2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน RMTC 2019 เปิดเวทีนักวิจัยแลกเปลี่ยนผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2562 “Precision Manufacturing, Materials and Industrial Education” ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา