โลโก้เว็บไซต์ 07-06-62 ประชุมอาจารย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

07-06-62 ประชุมอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดี ย้ำ อาจารย์ต้องพัฒนาการสอน ปรับการศึกษาให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2562 และให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้รับฟังข้อมูลและแนวทางการจัดการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา