โลโก้เว็บไซต์  วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ ส่งมอบ 4 วิทยานิพนธ์เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ ส่งมอบ 4 วิทยานิพนธ์เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาวิศวะฯ คอมพิวเตอร์ ส่งมอบ 4 ปริญญานิพนธ์เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น
วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ ส่งมอบ 4 ปริญญานิพนธ์เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา