โลโก้เว็บไซต์ อบรมนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ  สร้างทักษะชีวิต เสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง แก่นักศึกษาใหม่
วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา