โลโก้เว็บไซต์ สอบ อปท. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สอบ อปท.

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ระดมบุคลากรปฏิบัติงานในการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์. อุรัจนานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และได้ประชุมชี้แจงและเตรี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา