โลโก้เว็บไซต์ ปิดค่ายวิศวกรรมอุตสาหการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปิดค่ายวิศวกรรมอุตสาหการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา จัดพิธีปิดโครงการสร้างทักษะชีวิต เสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง นำร่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ดร.กิจจาไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานปิดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 1...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา