โลโก้เว็บไซต์ ทีมวิทยาการ TVET HUB LANNA จัดอบรมควบคุมแขนกล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีมวิทยาการ TVET HUB LANNA จัดอบรมควบคุมแขนกล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาทีมวิทยาการ TVET HUB LANNA จัดอบรมควบคุมแขนกล
อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร มทร.ล้านนา พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมแขนกล ให้กับอาจารย์ผู้สอนอาชีวศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา