โลโก้เว็บไซต์ โครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมติดตามและประเมินผล “โครงการพี่เลี้ยง Mentoring Program หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา