โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาให้ความรู้การบริหารความเสี่ยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาให้ความรู้การบริหารความเสี่ยง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนางานประกันคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาให้ความรู้การบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “จัดโครงการประสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา