โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ระดมความคิดปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ระดมความคิดปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ระดมความคิดปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “จัดทำหลักสูตรปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประยงค์  ใสนว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา