โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเทคนิคการสอนศตวรรษที่ 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเทคนิคการสอนศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเทคนิคการสอนศตวรรษที่ 21
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรม “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน” (Teaching Leadership and Performance Teaching...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา