โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีถวายผ้ากฐิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีถวายผ้ากฐิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีถวายผ้ากฐิน สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
       วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 28...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา