โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมการเขียนงานวิจัยให้เผยแพร่ระดับชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมการเขียนงานวิจัยให้เผยแพร่ระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมการเขียนงานวิจัยให้เผยแพร่ระดับชาติ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความให้สามารถนำงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ” ระหว่างวันที่ 29 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา