โลโก้เว็บไซต์ 120962 ลงนามสัญญาวิจัยบ้านห้วยต้า  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

120962 ลงนามสัญญาวิจัยบ้านห้วยต้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาส่วนงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา จับมือ กฟผ.ร่วมศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านต้าอย่างยั่งยืน
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ลงนามสัญญาโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา