โลโก้เว็บไซต์ การท่องเที่ยวและบริการ ร่วมลงนาม MOU 2 โรงแรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การท่องเที่ยวและบริการ ร่วมลงนาม MOU 2 โรงแรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมลงนาม MOU 2 โรงแรม
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชากับ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา