โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ร่วมหารือ ศูนย์ไฮเทค เตรียมเปิดหลักสูตร SI | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยฯ ร่วมหารือ ศูนย์ไฮเทค เตรียมเปิดหลักสูตร SI

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาวิทยาลัยฯ ร่วมหารือ ศูนย์ไฮเทค เตรียมเปิดหลักสูตร SI
ดร.นพดล  มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมคณาจารย์ ต้อนรับนายวิโรจน์  เฉลิมรัตนาพร ผู้จัดการอาวุโสและนายธนา  คล่องณรงค์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา