โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามการจัดการพลังงาน ปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมติดตามการจัดการพลังงาน ปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประชุมติดตามการจัดการพลังงาน ปี 2562
วันที่ 18 กันยายน 2562 อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดการพลังงาน ปี 2562 เพื่อร่วมกันหารือและติ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา