โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิดโครงการ “Tourism and Hospitality Exchange Program RMUTL 2019”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีปิดโครงการ “Tourism and Hospitality Exchange Program RMUTL 2019”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีปิดโครงการ “Tourism and Hospitality Exchange Program RMUTL 2019”
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดพิธีปิดโครงการ “Tourism and Hospitality Exchange Program RMUTL 2019” เมื่อวันที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา