โลโก้เว็บไซต์ 08-10-62 กว ตรวจสาขาวิศวกรรมโยธา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

08-10-62 กว ตรวจสาขาวิศวกรรมโยธา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสภาวิศวกร ตรวจรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับการตรวจเพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โดยคณะอนุกรรมการจาก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา