โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรทัศนศิลป์ ถวายภาพลายคำ พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรทัศนศิลป์ ถวายภาพลายคำ พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรทัศนศิลป์ ถวายภาพลายคำ พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รศ.ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา