โลโก้เว็บไซต์ ทัศนศิลป์ ส่งมอบผลงานจิตกรรมบนผนังกำแพงวัดศรีนวรัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทัศนศิลป์ ส่งมอบผลงานจิตกรรมบนผนังกำแพงวัดศรีนวรัฐ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาทัศนศิลป์ ส่งมอบผลงานจิตกรรมบนผนังกำแพงวัดศรีนวรัฐ
คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบผลงานจิตรกรรมบนผนังกำแพงวัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) ชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง อ.สันป่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา