โลโก้เว็บไซต์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2-2562 สมาคมศิษย์เก่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2-2562 สมาคมศิษย์เก่า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 รายงานผลดำเนินงานและเตรียมจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว  เพื่อราย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา