โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ จัดอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจฯ จัดอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching แก่อาจารย์ บุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา