โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2562 ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 21  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2562 ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2562 “ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 21” เน้นส่งเสริมการเล่นกีฬาและความมีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา สร้างสามัคคีในหมู่คณะเพื่อความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ
สโมสรนักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2562 “ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 21” ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา