โลโก้เว็บไซต์ 04-12-62 วันสิ่งแวดล้อมไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

04-12-62 วันสิ่งแวดล้อมไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา