โลโก้เว็บไซต์ 16-12-2562 ทีม STEM RMUTL จัดห้องเรียนเสิมทักษะด้านวิทยาศาสตร์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

16-12-2562 ทีม STEM RMUTL จัดห้องเรียนเสิมทักษะด้านวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรฯ ลำพูน จัดห้องเรียนเสริมทักษะ  Active Learning Classroom (ALC)
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน พร้อมด้วยอาจารย์ฉัตรชัย เลาวกุล และอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ในนามทีมงาน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  ได้ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา