โลโก้เว็บไซต์ 22-12-2562 มทร.ล้านนา ถวายรายงานผลการสนับสนุนงานโครงการหลวง ประจำปี 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

22-12-2562 มทร.ล้านนา ถวายรายงานผลการสนับสนุนงานโครงการหลวง ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ถวายรายงานผลการดำเนินงานในส่วนสนับสนุนงานโครงการหลวง ประจำปี 2562
       วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา