โลโก้เว็บไซต์ 23-12-2562-ลงนาม MOU กับมูลนิธิโครงการหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

23-12-2562-ลงนาม MOU กับมูลนิธิโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU กับมูลนิธิโครงการหลวง สานต่อความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงให้เข้มแข็งและมั่นคง ตามพระราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 9
  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา