โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา​ เปิดโครงการวิจัยเพิ่มมูลค่า OTOP ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา​ เปิดโครงการวิจัยเพิ่มมูลค่า OTOP ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา​ เปิดโครงการวิจัยเพิ่มมูลค่า OTOP ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา