โลโก้เว็บไซต์ 6 ม.ค.63: สถช.ทำบุญสถาบันฯ ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

6 ม.ค.63: สถช.ทำบุญสถาบันฯ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563
ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เนื่องในวันขึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา