โลโก้เว็บไซต์ RMUTL 2020 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL 2020

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดงานวิ่งการกุศล RMUTL 2020
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวิ่งการกุศล “RMUTL RUN 2020” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลัง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา