โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ บริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ บริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาบริหารธุรกิจฯ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ บริหารธุรกิจ 9 ราชมงคลฯ
ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ร่วม “โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทาง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา