โลโก้เว็บไซต์ 04-02-63 work shop งานไม้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

04-02-63 work shop งานไม้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา“เรียนจากผู้รู้ สู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ” สาขาการออกแบบ จัดWorkshop ติวเข้มนักศึกษาเสริมความรู้ด้านวัสดุและอุปกรณ์
        วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม การบรรยาย Work Shop “การเข้าใจสล่าช่างไม้ที่มีคุณภาพ” ให้ความรู้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา