โลโก้เว็บไซต์ 14-02-63 แสดงความยินดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

14-02-63 แสดงความยินดี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Real Team
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี กับนักศึกษานักศึกษาชมรม Automotive Technology สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา